oorlog verkopen

Over taal, media, religie en propaganda

Ton van der Lingen en Greetje Witte-Rang


Uitgever:
Narratio
ISBN:
9789052636511

€13,50

 

Waarom zijn we zo gevoelig voor de argumenten waarmee oorlogen worden gerechtvaardigd? Dat is de vraag die centraal staat in dit boek van de Theologische Werkgroep van Kerk en Vrede. In vier blokken komen vier methodes aan de orde die gehanteerd wordt bij het ‘verkopen’ van de inzet van geweldsmiddelen: propaganda, interpretatie, manipulatie en legitimatie. De blokken hebben steeds dezelfde opbouw: eerst een bijdrage waarin de lezer materiaal wordt aangereikt om zelf teksten en beelden kritisch te beschouwen. Dan volgt een hermeneutische tekst waarin interpretaties gegeven worden van Bijbelteksten en andere teksten. En tot slot een artikel dat meer beschouwend of opiniërend van karakter is. De Theologische Werkgroep Kerk en Vrede hoopt met deze bundel een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en instandhouding van een kritisch bewustzijn waar het gaat om het inzetten van geweldsmiddelen en de doeleinden die daarmee gediend zouden zijn.

Kerk en Vrede is een beweging van mensen die zich binnen en buiten de kerken inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. In het spoor van Hem die vrede is, streven zij ernaar het alom heersende geloof in geweld en iedere poging tot (christelijke) rechtvaardiging van militair geweld en van voorbereiding daartoe, te weerleggen. De bundel is uitgegeven ter gelegenheid van het 85-jarig bestaan van de Vereniging Kerk en Vrede.